Przewodnik po plombach KREATOR NADRUKÓW

Dotacje unijne RPPM.02.02.01-22-0201/16-00


Umowa nr: RPPM.02.02.01-22-0201/16-00 o dofinansowanie Projektu:
„Poprawa efektywności procesów handlowo - produkcyjnych poprzez wdrożenie systemów informatycznych oraz wprowadzenie nowego produktu w Pomieczynie”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. Termin realizacji Projektu15.03.2016 r - 31.12.2021r.

 2. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 077 480,00 PLN (słownie: jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100 PLN).

 3. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 876 000,00 PLN (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 PLN), w tym:dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 420 480,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100 PLN), i stanowiącej nie więcej niż 48,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

   1) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 0,00 PLN (słownie: zero 00/100 PLN) i stanowiącej nie więcej niż 0,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

   2) wkład własny w wysokości 455 520,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100 PLN);

   3) wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie 876 000,00 PLN (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 PLN).

   4) wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie 0,00 PLN (słownie: zero 00/100 PLN).