Przewodnik po plombach KREATOR NADRUKÓW

Dotacje Unijne 3


Dotacje unijne POIR.01.01.01-00- 0601/17-00 złożonego w konkursie 3/1.1.1/2017

Umowa nr: POIR.01.01.01-00- 0601/17-00 o dofinansowanie Projektu:

„Opracowanie nowych modeli zabezpieczeń mechanicznych w klasie plomb High Security
oraz plomb plastikowo-metalowych, odpornych na ogólnodostępne środki chemiczne z
funkcją wizualnego indykatora poprawności zamknięcia.”

w ramach nr 3/1.1.1/2017 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty
B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa”
1. Termin realizacji Projektu 01.11.2017 r. - 31.10.2018 r.
2. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 828 062,44 PLN (słownie: osiemset
dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa 44/100 PLN).
3. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 828 062,44 PLN (słownie:
osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa 44/100 PLN), w tym:
? maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych do objęcia wsparciem na badania
przemysłowe wynosi 659 973,96 PLN (słownie sześćset pięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy 96/00)
? maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych do objęcia wsparciem na prace
rozwojowe wynosi 168 088,48 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt
osiem 48/100)
4. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 628
832,26 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa
26/100 PLN), co stanowi 75,94 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych
Projektu.