Przewodnik po plombach KREATOR NADRUKÓW

Dotacje Unijne


 Dotacje na innowacje 
Inwestujemy w waszą przyszłość
„Firma Silny & Salamon Sp. z o.o. rozwija eksport na rynku niemieckim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”,
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Numer umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.06.01.00-22-066/13-00
Nazwa beneficjenta: „Silny & Salamon” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 544 500,00 zł
Udział Unii Europejskiej:  347 650,00 PLN
Okres realizacji: 2013 – 2015
 

Więcej informacji o POIG na stronach:

www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl